Bələdiyyə istiqrazları - Municipal bonds

Yerli özünüidarəetmə təşkilatları (bələdiyyələr) tərəfindən buraxılan istiqrazlar. Adətən belə istiqraz lar müəyyən investisiya layi hələrinin maliyyələşdirilməsi məq sədilə emissiya edilir və onlar üzrə gəlirlilik və əsas borc vəsaiti həmin investisiya layihəsinin həyata keçirilməsindən yaranan gə lir lərdən tutularaq ödənilir.

Üzvlük

İnvestisiya ideyalarımızdan xəbərdar olmaq üçün