Yenidən maliyyələşdirmə - Refinancing

1) Ödəniş vaxtı çatmış borc öhdəlikli qiymətli kağızların (veksellərin, xəzinə bonların və s.) Yeni qiymətli kağızların tədavülə buraxılması yolu ilə maliyyələşdirilməsi. 

2) Borc müddətinin uzadılması. 

3) Borc öhdəlikli qiymətli kağızların uçotu əsasında ölkənin mərkəzi bankı tərəfindən həyata keçirilən pul-kredit siyasətinin alətlərindən biri. 

4) Kreditləşdirmə, xüsusilə cari kredit əməliyyatlarını həyata keçirmək məqsədilə kommersiya bankları tərəfindən pul vəsaitlərinin mobilizasiyası, səfərbər edilməsi. 
 
 

Üzvlük

İnvestisiya ideyalarımızdan xəbərdar olmaq üçün