Cari likvidlik əmsalı - Current ratio

Dövriyyə kapitalının (cari aktivlərin) qısamüddətli öhdəliklərə (cari passivlərə) olan nisbəti. Adətən, 2:1 nisbəti kifayətlilik həddi kimi qəbul edilir.

Üzvlük

İnvestisiya ideyalarımızdan xəbərdar olmaq üçün