Cəldlik əmsalı - Quick ratio

Şirkətin qısa müddətli likvidliyini əks etdirən göstərici. Cəldlik əmsalı şirkətin ən likvid aktivləri vasitəsilə qısamüddətli öhdəliklərini qarşılama imkanını əks etdirir.  Cəldlik əmsalı=(Cari Aktivlər – İnventarlar)/(Cari Öhdəliklər).

Üzvlük

İnvestisiya ideyalarımızdan xəbərdar olmaq üçün